سفارش تبلیغ
صبا ویژن
این دانش، دین است، پس نیک بنگریدکه از چه کسی دین خود را می گیرید . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد محمد رضا فتح الهی

ارسال‌کننده : محمدرضا فتح الهی مرندی در : 94/5/8 11:33 صبح

بررسی رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 

  

     چکیده :

عدالت سازمانی و تعهد سازمانی یکی از اهداف اساسی و بسیار مهم در عملکرد شاغلین هر سازمانی می باشد. در پایان نامه حاضر هدف اصلی رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بود که مورد بررسی قرار گرفت. لذا با شناسایی رابطه عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و میزان سهم هر یک از آنها بر پیش بینی آن، برای مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی فرصتی فراهم می شود تا زمینه ای را فراهم کنند که در آن افراد نسبت به دانشگاه و محیطی که در آن کار می کنند احساس خوشایندی داشته باشند. از اینرو فاصله انتظارات فردی با انتظارات سازمانی کم شده تا جایی که رضایتمندی کارکنان افزایش یافته و در نتیجه رفتار سازمانی آنها کارآمدتر می شود. بدین نحو خلائی که بین رفتار فردی کارکنان در سازمان های آموزشی و رفتار سازمانی مورد انتظار وجود دارد، برطرف شده و در صورت وجود یک رابطه منطقی و حصول نتیجه مثبت می توان از نتایج بدست آمده در سیاستگذاری مدیریتی توسط مدیران دانشگاه بهره برد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی است . جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان و مدیران حوزه های صفی و ستادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 800  نفر تشکیل داده است. شیوه نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای بوده که تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران و با سطح اطمینان 95 درصد، 200 نفر برآورد شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش همبستگی اسپیرمن استفاده شد و روابط بین متغیرهای تحقیق ارزیابی گردید. نتایج تحقیق حاضر بطور کلی نشان داد، بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معناداری  وجود دارد و شدت ارتباط این دو متغیر (0.686) می باشد که در سطح مناسب ارزیابی می شود. یافته های مربوط به تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای عدالت توزیعی و تعهد عاطفی و همچنین بین عدالت رویه ای و تعهد مستمر رابطه ای وجود ندارد. در صورتی که نتایج حاصل از یافته های تحقیق با توجه به داده های جمع آوری شده و آزمون های آماری پاسخ دهندگان از طریق پرسشنامه مشخص گردید که بین عدالت توزیعی و تعهد عاطفی و ... رابطه معناداری وجود دارد. 

 

 
کلمات کلیدی :

با «بدی های» دیگران کنار آید

ارسال‌کننده : محمدرضا فتح الهی مرندی در : 92/8/2 2:32 عصر

عصر یخبندان بسیاری از حیوانات یخ زدند و مردند

خارپشتها وخامت اوضاع را دریافتند
تصمیم گرفتند دور هم جمع شوند
وبدین ترتیب همدیگر را حفظ کنند
ولی خارهایشان یکدیگر را در کنار هم زخمی می کرد
... به ویژه وقتی که نزدیکتر بودند تا گرمتر شوند
به این خاطر بر آن شدند تا از کنار هم دور شوند
و بهمین دلیل از سرما یخ زده، می مردند
از اینرو مجبور بودند برگزینند
یا خارهای دوستان را بپذیرند
 
به این خاطر بر آن شدند تا از کنار هم دور شوند
و بهمین دلیل از سرما یخ زده، می مردند
از اینرو مجبور بودند برگزینند
یا خارهای دوستان را بپذیرند 
و یا نسلشان از روی زمین برچیده شود
آنها دریافتند که باز گردند و گرد هم آیند
آموختند که با زخم های کوچکی که 
همزیستی با کسی بسیار نزدیک 
بوجود می آورد، زندگی کنند
چون گرمای وجود دیگری مهم تر است
و این چنین توانستند زنده بمانند
بهترین رابطه 
این نیست که اشخاص بی عیب و نقص را گرد هم می آورد
بلکه آن است که هر فرد بیاموزد
و «خوبی های» آنان را ستایش نماید

با «بدی های» دیگران کنار آید
کلمات کلیدی :

هنر فروشنده یک مغازه دار یا...

ارسال‌کننده : محمدرضا فتح الهی مرندی در : 92/1/26 1:1 عصر

یک پسر تگزاسی برای پیدا کردن کار از خانه به راه افتاده و به یکی از این فروشگاهای بزرگ که همه چیز می فروشند (Everything Under a Roof  ) در ایالت کالیفرنیا رفت.مدیر فروشگاه به او گفت : یک روز فرصت داری تا به طور آزمایشی کار کرده و در پایان روز با توجه به نتیجه کار در مورد استخدام تو تصمیم میگیریم.در پایان اولین روز کاری مدیر به سراغ پسر رفت و از او پرسید که چند مشتری داشته است ؟پسر پاسخ داد که یک مشتری مدیربا تعجب گفت: تنها یک مشتری ...؟ بی تجربه ترین متقاضیان در اینجا حدقل 10 تا 20 فروش در روز دارند. حالا مبلغ فروشت چقدر بوده است ؟پسر گفت: 134,999.50 دلار مدیر تقریبا فریاد کشید : 134,999.50 دلار .....؟مگه چی فروختی ؟

پسر گفت : اول یک قلاب ماهیگیری کوچک فروختم، بعد یک قلاب ماهیگیری بزرگ، بعد یک چوب ماهیگیری گرافیت به همراه یک چرخ ماهیگیری 4 بلبرینگه. بعد پرسیدم کجا میرید ماهیگیری ؟ گفت : خلیج پشتی من هم گفتم پس به قایق هم احتیاج دارید و یک قایق توربوی دو موتوره به او فروختم.بعد پرسیدم ماشینتان چیست و آیا میتواند این قایق را بکشد؟ که گفت هوندا سیویکمن هم یک بلیزر دبلیو دی4 به او پیشنهاد دادم که او هم خرید

مدیر با تعجب پرسید : او آمده بود که یک قلاب ماهیگیری بخرد و تو به او قایق و بلیزر فروختی ؟

پسر به آرامی گفت : نه ، او آمده بود یک بسته قرص سردرد بخرد که من گفتم بیا برای آخر هفته ات یک برنامه ماهیگیری ترتیب بدهیم، شاید سردردت بهتر شد !
کلمات کلیدی :